Allmänna villkor

1. Allmänt 

 

1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Wellnesslådan, (”Wellnesslådan”) och fysisk person som köper eller abonnerar på en eller flera av Wellnesslådans tjänster för privatpersoner (”Kunden”).

 

1.2 Wellnesslådan erbjuder från tid till annan, olika tjänster och tilläggstjänster till kunder (”Tjänst/Tjänster”). Wellnesslådans tjänsteutbud samt Tjänsternas omfattning och funktioner anges på̊Wellnesslådans hemsida (Wellnesslådan.se). Information om Tjänsterna kan även beställas från info@wellnessladan.se eller ombud för Wellnesslådan.

 

1.3 Avtalet ska anses ha ingåtts då Kunden har beställt Tjänsten (”Beställningen”), t.ex. muntligen vid telefonsamtal med Wellnesslådan eller genom att fylla i ett särskilt beställningsformulär som skickas till Wellnesslådan med post eller elektroniskt på̊ Wellnesslådans hemsida.

 

1.4 Vid var tid gällande Allmänna och Särskilda villkor samt prislistor finns på Wellnesslådans hemsida.

 

1.5 Kunden är medveten om och accepterar att användning av vissa tredjepartstjänster om så är tillämpligt för att slutföra Wellnesslådans leverans av tjänster.

 

1.6 Om Kunden använder Tjänst för att köpa varor eller tjänster från annat företag än Wellnesslådan regleras sådana köp inte av Avtalet. Vid sådana köp ska Kunden vid eventuella frågor vända sig till det säljande företaget. Om det säljande företaget debiterar Kunden genom faktura från Wellnesslådan och Wellnesslådan därvid är kreditgivare enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) har Kunden dock rätt att mot Wellnesslådan göra samma invändningar rörande Kundens betalningsskyldighet som Kunden kan göra mot det säljande företaget.

 

1.7 Wellnesslådan förbehåller sig rätten att i samband med eller efter att Avtalet har ingåtts göra en kreditkontroll avseende Kunden. Om det vid kreditkontrollen framkommer att Kunden inte är kreditvärdig eller att det finns starka skäl att anta att Kunden inte kommer att iaktta villkoren i Avtalet har Wellnesslådan rätt att inom skälig tid från det att Avtalet ingicks säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Om Wellnesslådan säger upp Avtalet enligt denna punkt är Kunden inte skyldig att erlägga eventuell anslutningsavgift och månadsavgift för Tjänsten. 

 

2. Ångerrätt 

 

2.1 Om Kunden har ingått Avtalet på distans har Kunden rätt att frånträda Avtalet inom fjorton (14) dagar (”Ångerfristen”) genom att meddela Wellnesslådan via kundservice, e-post eller post. På Konsumentverkets hemsida finns även en standardblankett för ånger. Wellnesslådan skickar en bekräftelse om att meddelandet mottagits. Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter den dag Avtalet ingicks. För produkter löper Ångerfristen ut tidigast fjorton (14) dagar efter att Kunden fått beställd produkt i sin besittning.

 

2.2 Genom ingåendet av Avtalet samtycker Kunden till att Tjänsten kan börja utföras under Ångerfristen och att ångerrätten inte gäller om Tjänsten har fullgjorts. Kunden samtycker även till att ångerrätten går förlorad om Kunden har brutit förseglingen på en produkt och den lämpligen inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl; om köpet avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten; eller om köpet avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium. 

 

3. Leverans av Tjänst 

 

Om inte annat avtalats levererar Wellnesslådan Tjänsten tidigast från den tidpunkt Kunden mottar Tjänsten. 

 

4. Användning av Tjänst 

 

4.1 Kunden är skyldig att iaktta Wellnesslådans anvisningar och gällande lagar och regler vid användning av Tjänst.

 

4.2 Kunden ansvarar för egen och annans användning av Tjänst. Kunden får inte använda Tjänst, och inte låta annan använda Tjänst, på annat än sedvanligt sätt eller på sätt som orsakar skada eller annan olägenhet för Wellnesslådan eller annan. Otillåten användning enligt denna punkt innefattar, men är inte begränsad till, följande: (a) att använda Tjänst på sätt som frångår begränsning i Avtalet eller, om sådan begränsning inte anges, att använda Tjänsten på sätt som mycket kraftigt avviker från samtliga Wellnesslådans kunders genomsnittsanvändning av motsvarande Tjänst; (b) att använda Tjänsten på sätt som måste anses som missbruk av Tjänsten; eller (c) att använda Tjänst för annat än personligt bruk (t.ex. genom att använda Tjänst i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften). Vid användning av Tjänst i strid med denna punkt förbehåller sig Wellnesslådan rätten att vidta skäliga åtgärder mot Kunden. Sådana åtgärder kan bestå i begränsningar av användning av berörd Tjänst, såsom att Wellnesslådan helt eller delvis stänger av berörd Tjänst. Wellnesslådans rätt att vidta åtgärder enligt denna punkt ska inte inverka på̊ Wellnesslådans rätt att även göra andra påföljder gällande med anledning av Kundens avtalsbrott.

 

4.3 Om Kunden får kännedom om att Tjänst används i strid med punkterna 4.1–4.2 ska Kunden omedelbart vidta rättelse samt informera Wellnesslådan om överträdelsen. 4.4 Såvida inte annat anges särskilt i Avtalet, ska Kunden ersätta Wellnesslådan för den skada som Kunden, eller annan för vilken Kunden ansvarar, uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar Wellnesslådan genom brott mot Avtalet. 

 

5. Ersättning och betalning 

 

5.1 Kunden ska till Wellnesslådan erlägga fasta och rörliga avgifter i enlighet med vad som anges i Betalningsvillkoren och/eller Särskilda villkor för respektive Tjänst samt vid var tid gällande prislista, såvida inte annat avtalats.

 

5.2 Fasta avgifter faktureras förskottsvis och rörliga avgifter faktureras i efterskott. Om inte annat har avtalats har Wellnesslådan rätt att fakturera avgifter för Tjänsten Fr.o.m. den dag Kunden påbörjar användningen av Tjänsten.

 

5.3 Wellnesslådan fakturerar i olika fastställda intervaller. Om inte annat avtalats, väljer Wellnesslådan vilket av dessa faktureringsintervall som tillämpas.

 

5.4 Betalning ska vara Wellnesslådan tillhanda senast på fakturans förfallodag.

 

5.5 Wellnesslådan förbehåller sig rätten att ta ut en faktureringsavgift. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsavgift enligt gällande prislista. Om ingen dröjsmålsavgift anges i gällande prislista debiteras vid försenad betalning dröjsmålsränta enligt räntelagen. Kunden ska även ersätta Wellnesslådans kostnader för att bevaka och driva in Wellnesslådans fordringar hos Kunden, t.ex. kostnader för skriftliga betalningspåminnelser och inkassoåtgärder.

 

5.6 Vid dröjsmål med betalning förfaller, om dröjsmålet är väsentligt, efter Wellnesslådans meddelande härom, upplupna avgifter och andra debiteringar för alla Tjänster till betalning.

 

5.7 Om Kunden har invänt mot faktura inom skälig tid och anfört sakliga skäl för invändningen, ska Wellnesslådan på Kundens begäran bevilja rimligt anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess Wellnesslådans utredning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden och till dess betalning sker har Wellnesslådan rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen på den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen blir skyldig att betala. 

 

6. Ändring av villkoren 

 

6.1 Wellnesslådan har rätt att, oavsett skäl, vid de tidpunkter som Wellnesslådan bestämmer, andra villkoren i Avtalet, med iakttagande av de villkor som anges nedan. 

 

7. Meddelanden 

 

7.1 Meddelanden med anledning av Avtalet som ska vara skriftliga ska ske genom brev, fax eller e-post.

 

7.2 E-postmeddelande till av Kunden uppgiven e-postadress, ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes.

 

7.3 Brev som avsänts till den av den andra parten senast uppgivna adressen ska anses ha nått den mottagande parten på sjunde dagen efter avsändandet. 

 

8. Tvist 

 

8.1 Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av Avtalet eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna.

 

8.2 Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även provas av Allmänna reklamationsnämnden (i den mån nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för nämndens prövning). Allmänna reklamationsnämndens beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.